Általános szerződési feltételek

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

 

1. Az Eladó / Eladó adatai

Cégnév: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és postai cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Csiszár József u. 1.

Telephelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki út 13-20.
Fióktelep: 1093 Budapest, IX. Bakáts u. 8.
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-03476
Adószám: 11128210-2-08
E-mail cím: mtki@mtki.hu; rendeles@mtki.hu
Telefonszám: 06 96 215 711

 

Panasz kezelése:

Név: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet  Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Csiszár József u. 1.

E-mail cím: mtki@mtki.hu
Telefonszám: 06 96 215 711

 

Tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

COL DIRECTINFO Internet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselője: Lengyel László cégvezető
Székhely: 1147 Budapest, Gyarmat utca 99/b.
adószám: 11722539-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 931683
telefonszám: +36 1 273 1616

Email cím: iroda@directinfo.hu

 

2. Általános rendelkezések

2.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a www.mtkiwebáruház.hu vagy www.mtkiwebaruhaz.hu honlapokon (a továbbiakban: "Weboldal" vagy "Webáruház") a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: "Eladó") által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, az Eladó és a Webáruházban vásárlók (a továbbiakban: "Ön" vagy "Vásárló(k)") közötti jogviszony feltételeit határozzák meg. A Webáruházból, illetve a Weboldalon keresztül az ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni. 

 

2.2. A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

2.3. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

2.4. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

2.5. Az Eladó vonatkozásában nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, az Eladó semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

Felek: Eladó és Vevő (Vásárló, vagy Fogyasztó) együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

2.6. Az Eladó törekszik arra, hogy Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon a Webáruházban történő vásárlásával kapcsolatban. Eladó kijelenti, hogy mind a Webáruház működéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 

2.7. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható a következő linken: https://mtkiwebaruhaz.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

 

2.8. A Weboldal megjelenítése és tartalma az Eladó kizárólagos szellemi alkotása, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás az Eladó írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Weboldalon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

 

2.9. A webáruházban eladásra kínált termékek kizárólag Magyarország területén kerülnek kereskedelmi forgalomba.

 

3. Termékkínálat

3.1. A Webáruházban az Eladó által forgalmazott, a Termékeink menüpontban szereplő termékek rendelhetők meg elektronikus úton.

3.2. A termékek megjelölése és leírása a gyártó termékismertetője szerint történik. 

3.3. A Webáruházban a termékek illusztrációja és neve mellett feltüntetésre kerül a vételár nettó, valamint bruttó formában (végső fogyasztói ár), amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. 

3.4. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az Áruházban forgalmazott termékek megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt tájékoztatási és csomagolási előírásoknak, illetve arról, hogy Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használatához, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megkapja. Eladó valamennyi, a Webáruházban forgalmazott termékéhez elérhetővé teszi a termék leírást, a termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költséget, illetve magyar nyelvű Termékismertető letöltését, amely tartalmazza a használati utasítást.

3.5. Az Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza a kiszállítás költségét is. 

 

4. Regisztráció

4.1. A Webáruházban való böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges regisztrálnia. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek kézbesítéséhez) a Vásárló pontos adataink a megadása szükséges, amely adatok a következőek: Név/Cégnév, telefonszám, irányítószám, település neve, utca, házszám, e-mail cím és jelszó.

4.2. Vásárló a weboldalon megismerheti és amennyiben egyetért azzal, pipálható cellában külön jelölheti, hogy elfogadja az ÁSZF-et, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatót.  Eladó biztosítja, hogy az mtkiwebáruház.hu weboldalon mind az ÁSZF, mind az Adatkezelési tájékoztató bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.

4.3. Vásárló regisztrációja/vásárlása során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek minősül. Eladó kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

4.4. Eladó a hibásan megadott regisztrációt érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztráció nem jelent kötelezettséget Eladóra nézve. Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredendő téves vagy késedelmes teljesítésért.

4.5. Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy azt illetéktelenek számára, bármely, nem Eladónak felróható okból hozzáférhetővé teszi.

4.6. A regisztráció során megadott adatokhoz – kivétel a számlázási név és cím, amelyek megváltoztatásához egy új e-mail címről leadott rendelésre, és a rendelés leadásával megtörtént új regisztrációra van szükség - Vásárló bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vásárló jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait töröltetni az Eladóval, írásbeli kérés alapján jogszabályban meghatározottak szerint. 

A Vásárló kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ebből adódó nem teljesítésért.

5. A rendelés menete, feldolgozása, teljesítése

5.1. Az Áruházban forgalmazott termékek megrendelésének, a megrendelt árucikkek átvételének, kiszállításának és kifizetésének részletes feltételei az alábbiakban kerülnek részletezésre:

A regisztráció menete:

A rendelése leadásához regisztrációra van szükség. 

A regisztráció alkalmával kérjük adja meg nevét, számlázási adatait, e-mail címét, jelszavát. Ön abban az esetben jogosult regisztrálni, amennyiben elolvasta az ÁSZF-et, és az Adatkezelési tájékoztatót, azok minden pontjával egyetértett és egyetértése estén kifejezetten elfogadta azokat. 

Az elfogadás megtörténte után kattintson az ELKÜLD gombra.

A megadott e-mail címére Eladó küld egy aktiváló linket, amire kattintva már be tud lépni az áruházba. Amennyiben már vásárolt webáruházunkon keresztül, regisztrált vásárlóként van jelen rendszerünkben, így e-mail címe és jelszava megadásával be tud jelentkezni.
 

Bejelentkezés után a TERMÉKEINK menüpont alatt tud a termékek között válogatni. A termék nevére vagy a RÉSZLETEK gombra kattintva kiválaszthatja a kiszerelési méretet és a mennyiséget. A „kosár” ikonra kattintva pedig kosárba teheti a terméket.
 

5.2. A Weboldalon a kereső funkció vagy a termékkategóriák, részletes keresés esetén az alkategóriák és termékleírások közötti böngészés segítségével lehet megkeresni és a kiválasztani a Vevő által megrendelni kívánt terméket. A kiválasztott termékről és Eladó termékeiről általánosságban bővebb információ áll rendelkezésre a termékhez tartozó aloldalon. 

5.3. A termékhez tartozó oldalon a „Kosár” ikon megnyomásával kerül a termék a virtuális bevásárlókosárba. 

5.4. Miután kosárba tette a termék(ek)et lehetősége van a VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA vagy
TOVÁBB A KOSÁRHOZ lehetőséget választania. A VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA alkalmával a jobb felső sarokban a KOSÁR IKONRA kattintva ellenőrizheti és módosíthatja a kosár tartalmát. A Weboldal jobb felső sarkában található "Kosár ikonra kattintva megjelenik a kosár tartalma, ahol a Vevő ellenőrizheti megrendelés előtt a kiválasztott termék(ek)et és azok mennyiségét. Ha szükséges, a megfelelő módosításokat elvégezheti, illetve közvetlenül a „Pénztárhoz” menüpontra léphet. A PÉNZTÁRHOZ ikonra való kattintással:

 • a számlázási címet és szállítási adatokat

 • az átvétel módját: 

  • házhozszállítás futárszolgálattal vagy 

  • átvétel postapontokon: ami lehet postán maradó vagy postapont, melyeknél kiválasztja a helyszínt. 

Szállítási címként megadhatja az Ön vagy az Ön által megbízott átvevő címét, illetve kérheti csomagját postapontokra vagy postán maradónak is. Köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges ellehetetlenüléséből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.A Weboldalon megrendelt termékek a visszaigazoló e-mailben feltüntetett időpontban, de legkésőbb 15 munkanapon belül kerülnek kiszállításra.

 • fizetési módot választhat:

 • mely történhet utánvéttel vagy

 • bankkártyás fizetéssel (Ilyenkor az OTP Bank fizetési felületére irányítjuk, majd a sikeres tranzakció után vissza webáruházunkba. 

 • illetve megjegyzést tehet a rendeléshez, mind a webáruház, mind a futár számára

 • Kérjük ismételten olvassa el az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, és amennyiben azok tartalmával egyetért, a jelölőnégyzeteket pipálja ki a tovább folytatáshoz:

 • Tanulmányozást követően elfogadom az Általános szerződési feltételeket.

 • Az Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. a rendelkezésemre bocsátotta, azt megismertem.

 • Megértettem és elfogadom, hogy a megrendelés elküldése - annak elfogadása esetén - fizetési kötelezettséget eredményez.

A rendelés elküldése előtt lehetősége van a regisztráció során megadott adatainak ellenőrzésére, illetve - ha szükséges – módosítására.

A „Megrendelés előnézete” gombra kattintva ismételten áttekintheti és ellenőrizheti a megrendelését, vagy a „Vissza” gombra kattintva további termékek válaszhatók ki és adhatók hozzá a kosár tartalmához, továbbá a Vevő jogosult törölni a kosár teljes tartalmát, vagy annak egyes elemeit a következő módon az 5.7. pont szerinti módokon. Ha rendben találja rendelését a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombra kattintson.

5.5. A „Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával véglegesíthető a megrendelés, ezzel a megrendelt termékek adásvétele tekintetében szerződéses ajánlat kerül Ön által megküldésre. A „Megrendelés elküldése” gomb lenyomása a megrendelt termékek vételárára vonatkozó fizetési kötelezettséget von maga után a megrendelés Eladó általi elfogadása esetén. 

5.6. A megrendelt termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között a Vevő által a fentiek szerint kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a Vevő által kifejezetten elfogadott ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre.

5.7. Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására. Amennyiben Ön hibásan, vagy pontatlanul adja meg adatait, és ezáltal máshoz kerül kiszállításra a termék, úgy jogosultak vagyunk a termék árát, a szállítás és a visszaszállítás költségét, mint kárt Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és megakadályozhatja a szerződés létrejöttét, illetve teljesítését.

5.8. Amennyiben Ön rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás megrendelést követő munkanap reggel 8 óráig a megrendeléstől minden következmény nélkül elállhat e-mailben való közlés útján. 

5.9. A megrendelés során az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített személyes adatok megadása szükséges. Az adatok pontos rendelkezésre bocsátása fontos, ugyanis a megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen tudunk Önnel kapcsolatba lépni és a megrendeléssel kapcsolatban információt közölni, továbbá a létrejött szerződésben is a megadott adatok szerepelnek. Eladó nem felel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. 

5.10. Eladó hétvégén és munkaszüneti napokon megrendeléseket nem dolgoz fel.

5.11. A bevásárlókosárban a megrendelés előtt álló termék(ek) lényeges tulajdonságai (terméknév, kiszerelés, nettó és bruttó ár, darabszám) kerülnek feltüntetésre, így azokról a Vevő a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető tájékoztatást kap.  

5.12. A Webáruházban eladásra kínált termékek online vásárlással vásárolhatók meg. A Webáruház termékeire e-mailben, faxon, illetve telefonon leadott megrendeléseket Eladó nem fogadja el. Eladó a Weboldalon található információkat rendszeresen ellenőrzi és frissíti. 

5.13. A beérkezett megrendelés feldolgozását az Eladó késedelem nélkül megkezdi. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

5.14. A visszaigazolás kizárólag a megrendelés megérkezését és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó emailben tájékoztatja a Vevőt a megrendelés elfogadásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen okból kifolyólag az Eladó nem tudja az ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesíti a Vevőt.

 

6. Fizetési módok/feltételek és Szállítás

6.1. Házhozszállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül a szállítási díj is kiszámlázásra kerül. A kosár megnyitása után a szállítási díj teljes összege is megjelenítésre kerül.

 

6.2. A megrendelés során Ön megadja a fizetési módot, mely kártyás fizetés vagy utánvét lehet. Megadható a szállítási címtől eltérő számlázási cím is.

6.3. Utánvét esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a csomag átvételekor a kézbesítő futárnak kell fizetni készpénzben vagy – amennyiben a futárnál lehetséges - bankkártyával.

6.4. Amennyiben a termék vételára és szállítási díja online bankkártyával előre kerül kifizetésre, az Eladó a bank sikeres fizetési visszaigazolását követően indítja el a termék kiszállítását. A bankkártyás fizetés a Simple fizetési rendszerén keresztül a Simplepay szolgáltatás igénybevételével történik. A Simple fizetési rendszer az OTP Mobil Szolgáltató Kft. felügyelete alatt álló elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel biztonságosan tud bankkártyával fizetni. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Elfogadott bankkártya típusok: Mastercard, Visa.

A fizetési tranzakcióval, a bankkártya kezelésével, titkosításával, valamint a bankkártyával összefüggő panaszokkal a kártyabirtokos a kártyát kibocsájtó bankjához fordulhat. 

A megrendelt termék vételárát és szállítási díját tartalmazó számlát mindig a csomagban találja.

6.5. A Vevő szavatolja, hogy az általa használt hitel-/bankkártya Vevőé vagy a hitel-/bankkártya tulajdonosa külön felhatalmazta a Vevőt annak használatára. Minden hitel-/bankkártya-tulajdonos felelősséggel tartozik a kártya érvényességének ellenőrzéséért és a kártyakibocsátó által történő engedélyezésért. Ha a Vevő fizetési kártyájának kibocsátója elutasítja a fizetés engedélyezését az Eladó felé, a rendelés sikertelen lesz.

6.6. A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket a Vásárló részére átadni, amíg a Vásárló a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette. 

6.7. A Vevő által megrendelt termék(ek) szállítása MPL Futárszolgálat útján történik. A szállítási időről a Vevő visszaigazoló e-mailben kerül tájékoztatásra, amely nem haladja meg a 15 munkanapot.

6.8. Szállítási díjak

- utánvét esetén 1.400,- Ft (bruttó)

- bankkártya esetén 1.100,- Ft (bruttó)

6.9. Magyarországon kívüli címre az Eladó a termékek szállítását nem vállalja, az így beérkezett rendelések törléséről értesít a Vevőt. 

6.10. A Ptk. 6:127. §-ának (1) bekezdése alapján a Felhasználó késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. Kérjük, amennyiben csomagja sérülten érkezik, ne vegye át a futártól. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson vagy a terméken, jegyzőkönyv felvételét kérheti a futártól. 

6.11. Amennyiben bármilyen oknál fogva megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kézbesítést végző futárnak jelezni az átvétel megtagadásának okát. Amennyiben a megrendelt termékek átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő köteles az Eladónál az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket, számszerűen a szállítás és a visszaszállítás költségét megtéríteni. A Vevőnek felróhatóan át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

6.12. A megrendelt termékek átvételére az Eladó által meghatározott időponttól vagy a futár értesítésétől számítottan 5 napig lehetséges. Amennyiben erre a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, és Vevő köteles a Vevőnek a meghiúsult kézbesítéssel kapcsolatos minden költségét és kárát, amely számszerűen a szállítás és visszaszállítás költsége, megtéríteni.

6.13. Amennyiben a Vevő téves vagy hibás szállítási címet ad meg a megrendelésben, és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Eladó a szállítás meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett Vevőt erről a tényről, és felhívja arra, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Vevő kéri a termék ismételt szállítását a megadott helyes címre, úgy a szállítási költség a Vevőt terheli. Amennyiben a Vevő a helyes szállítási címet nem adja meg, a szerződés megszűnik, és a téves szállítási cím megadásából eredő szállítási költség a Vevőt terheli.  

6.14. Kérjük, amennyiben nehezebben beazonosítható a címe, vagy zárt lépcsőházban lakik, szíveskedjék a telefonszámát megadni, hogy a futár telefonon elérhesse Önt!

7. Vásárlástól való elállás

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik (a továbbiakban: „fogyasztó”).

 

A fogyasztó elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

 

7.2. Ez a rendelkezés nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

7.3. Amennyiben az Eladó nem tesz eleget az elállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

 

7.4. Amennyiben az Eladó a 7.1. pontban meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak a 7.3. pontban meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

 

7.5. Amennyiben a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségekre:

E-mail cím: mtki@mtki.hu

postai úton: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és postai cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Csiszár József u. 1.

A fogyasztó az elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

 

7.6. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Az Eladó mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Eladó nem vállalta a termék visszafuvarozását.

 

7.7. Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

7.8 A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

7.9 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha az Eladó az elállásra vonatkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

 

7.10. A fogyasztó költségviselésével kapcsolatban a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 27. és 28. §-a rendelkezik. 

 

7.11. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint

(1)

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Romlandó és zárt csomagolású termékek: kultúrák, védőkultúrák, laktózbontó enzim, védő enzim, tejoltó enzim, Kiskertem termékek.)

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a Korm. rendelet 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 

7.12. Ha a megkötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

A fogyasztó az Eladónak a járulékos szerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával összefüggésben tőle egyéb költség - a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével - nem követelhető.

Az Eladó köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról haladéktalanul értesíteni.

 

7.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk14030.pdf

 

7.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=hu

 

7.15. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti az Eladót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken. 

 

7.16. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). 

 

7.17. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A jelen pont a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült. Önt, mint fogyasztót az alábbiakról tájékoztatjuk: 

8. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra nem köteles.

11. Panaszkezelés rendje

11.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti a következő elérhetőségeken: 

E-mail cím: mtki@mtki.hu
Telefonszám: 06 96 215 711

postai úton: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és postai cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Csiszár József u. 1.

 

11.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy az Eladó azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

11.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) az Eladó nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

11.4. Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

11.5. Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

11.6. A panasz elutasítása esetén az Eladó a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

11.7. Panaszának elutasítása esetén alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel az fogyasztóvédelmi hatóságnál 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

- Online vitarendezési platform

- Bírósághoz fordulás

 

11.8. Panasztétel az fogyasztóvédelmi hatóságnál 

A területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, elérhetőségük itt érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/

 

11.9. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Az Eladó székhelye tekintetében területileg illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

11.10. A további békéltető testületek listáját és elérhetőségeit itt érhető el: (http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek)

 

11.11. A békéltető testület előtt folyó eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli.

11.12. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

11.13. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.14. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

11.15. A Fogyasztó a vitarendezésre az Online Vitarendezési honlapot (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használhatja. A panasza elektronikusan is beküldhető egy előzetes regisztráció után, elérhetőség itt érhető el:  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

11.16. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. 

12.1. A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedése:

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99 % feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySql adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz 128 bites, egyirányú dupla MD5 kódolási algoritmust használunk.

12.2. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képessége az Eladótól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

Szolgáltató MySql adatbázis kiszolgálón működő weboldalának adattartalma a mindenkori webes standardoknak megfelelő módon és a Felhasználó által használt hardver, illetve szoftver jellegére (amennyiben a Felhasználó által használt hardver, illetve szoftver rendeltetése szerint alkalmas a célra) tekintet nélkül együttműködnek az alkalmazott technológiai eszközökkel. 

13. Ügyfélszolgálat

Az Áruházban történő vásárlás menetével, a regisztrációval, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetés, a szállítással és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a fogyasztói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Eladó Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást az alábbi elérhetőségen: rendeles@mtki.hu 

14. Személyes adatok védelme

14.1. A személyes adatok védelméről szóló Adatkezelési Tájékoztató megtekinthető az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt.

14.2. Az adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadás útján tekinthető elfogadottnak.

14.3. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

 

1. számú melléklet

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

ÁSZF Letölthető változat

Rólunk

 Az MTKI Kft. több mint 115 éves tejipari kutatói múlttal rendelkező, állami tulajdonban levő cég. Az évek során e tevékenységhez kapcsolódóan alakultak ki egyéb tevékenységi területeink, amelyek mára átfogják a teljes élelmiszeripart, az étrend-kiegészítő és kozmetikai ipart is.

Bővebben

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Csiszár József utca 1.

Email: rendeles@mtki.hu

Kosár tartalma
Pénztárhoz